خروج از نسخه قابل چاپ

قابل توجه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

در راستای رعایت ابلاغیه شماره 107474 مورخه 1391/12/9  مدیریت محترم نظارت بر ناشران اوراق بهادار ، در خصوص رعایت الزامات مربوط به دستور العمل کنترل داخلی ، منشور های کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی ، با عنایت به تجربیات این موسسه در زمینه انجام حسابرسی داخلی مطابق استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی ( IIA ) و اسقرار کنترل داخلی مطابق گزارش COSO ، در شرکتهای موضوع ابلاغیه فوق الذکر ، این موسسه آمادگی خود را جهت کمک به شرکتهای یاد شده برای اجرای هر چه مطلوب تر مفاد ابلاغیه فوق اعلام می دارد .