خروج از نسخه قابل چاپ

مراحل کلی انجام حسابرسی داخلی کدام است؟

مرحله اول : برنامه ریزی

مرحله دوم : ارزیابی نهایی کنترل داخلی (مشتمل بر آزمون کنترل های مناسب)

مرحله سوم :ارزیابی نتایج عملکرد(تحلیل شکاف)

مرحله چهارم :بررسی های تکمیلی

مرحله پنجم : تدوین گزارش حسابرسی

مرحله ششم: پیگیری نتایج رسیدگی

(بخش پنجم کتاب راهنمای حسابرسی داخلی وعملیاتی-حمیدرضا ارجمندی - چاپ اول1391-انتشارات معین)