خروج از نسخه قابل چاپ

ریسک فعالیتهای مهم بنگاه چگونه ارزیابی می شود؟

ریسک بنگاه از طریق انجام اقدامات زیر ارزیابی می شود:

  1. شناسایی فعالیتهای مهم

  2. شناسایی اهداف فعالیتهای مهم

  3. شناسایی عوامل ریسک دستیابی به اهداف فعالیتهای مهم

  4. شناسایی اقدامات یا فعالیتهای کنترلی

  5. تعیین ضریب اهمیت اقدامات/ فعالیتهای کنترلی

  6. آزمون کنترل های مناسب

  7. تعیین ضریب عدم رعایت کنترل های مناسب و تعیین سطح ریسک (برآورد نهاییCR ) هریک از فعالیت یا فعالیت های مهم مورد حسابرسی

  8. استفاده از بازخوردهای ناشی از پیشرفت عملیات حسابرسی

(ازصفحه 108 تا صفحه 115 کتاب راهنمای حسابرسی داخلی وعملیاتی-حمیدرضا ارجمندی - چاپ اول1391-انتشارات معین)