خروج از نسخه قابل چاپ

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه حسابرسی

   مجموعه  ی توانمنديها و خدمات قابل ارائه توسط اين موسسه به شرح زير مي باشد :    
 

  الف –  حسابرسی

خدمات حسابرسي  قابل ارائه توسط اين موسسه شامل انواع حسابرسی از جمله موارد زیر است :

1/ الف  –  حسابرسـی صورتهای مالی  (Financial Statements Audit)  مطابق استانداردهای حسابرسی
 
2/ الف  –  حسابرسـی داخلــی  (Internal Audit)  مطابق استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی ،منتشره توسط انجمن حسا برسان داخلی  (IIA) 
3/الف  – حســابـرسـي عمليا تــي   (Operational Audit) مطـابق استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی و یا رهنـــمودهــای انجمن های حـرفه ای بین المللی
4/ الف  – حسابـرســي عملکرد  (Performance Audit) مطابق استانداردهای  GAGAS ،منتشره توسط  GAO ویا استانداردهای سازگار با آن.

 

ب- بازرسی قانونی

پ  – مشاوره مدیریت مالی

ت  – طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی

ث  –  خدمات مالی ، حسابداری و مالیاتی

ج  –  نظارت بر امور تصفیه

چ - خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط این موسسه پذیرفته شود.

ح - تشخیص سایر موارد در چارچوب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و قوانین مربوط بر عهده شورای عالی جامعه مذکور است.