خروج از نسخه قابل چاپ

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه حسابرسی

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی:

1. مشاوره مدیریت( در حوزه ی تعالی کسب و کار)

2. مدیریت ریسک بنگاه

3. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار

4. حسابرسی داخلی

5. حسابرسی عملیاتی

6. حسابرسی عملکرد

7. ارزیابی و بهبود کنترل داخلی

8. مشاوره مالی

9. طراحی سیستمهای اطلاعات حسابداری

10. حسابداری(دفترداری)