خروج از نسخه قابل چاپ

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی توسط موسسات حرفه ای، بخشی از خدمات حسابداری و مالیاتی محسوب می شود.با این حال، تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی توسط موسسات حرفه ای مستلزم تعریف شفاف مسوولیت حرفه ای مدیران اشخاص حقوقی مربوط و موسسه ارایه دهنده خدمات مذکور است. توصیه می شود به منظور حصول اطمینان معقول از تنظیم اظهارنامه مالیاتی مطابق قوانین و مقررات مربو ط، ازخدمات حرفه ای موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده گردد. زیرا این موسسات دارای اطلاعات لازم در مورد چگونگی تنظیم ا ظهار نامه مالیاتی می باشند.