خروج از نسخه قابل چاپ

فناوری

فناوری حسابرسی

  این موسسه همواره برای ارائه خدمات حرفه ای درچارچوب استانداردها ورهنمودهای بین المللی مربوط،حسب مورد،از فناوريهاي نـوين، به ویـژه فنـاوری اطـلاعـات  (IT)، به عنـوان مـزيت رقابتي مؤثر، استفاده می کند  . افـزون برایـن ، رویکــردهـای موردعمل جهت ارائه خدمات حرفه ای ،حتــی الامــکان باتوجه به پژوهشهای مستمر این موسسه، با آخـرین دستـاوردهـای منتشره درسطح بین المللی درزمینه مربوط انطباق دارد . به عنوان مثال ، برای ا نجام فعالیت حسابرسی داخـلـــــی  از رویــکــرد بـــرنــامــه‌ ريــــزي مبتنـــي بــرريســـك و فــعــالــيـت   (Activity & Risk Based Planning Approach)   استفاده مي‌شود .

علاوه بر انطباق رویکــرد مذکــور با استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی ،تاکید بر مدیریت راهبردی حسابرسی داخلی با هدف افزایش اثربخشی ، کارایی وصرفه ی اقتصادی عملیات حسابرسی ، یکی ازمزیت های مهم رویکرد یادشده است.