خروج از نسخه قابل چاپ

یاد داشت های حرفه ای - 1394/09/24

تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی

مطابق مفادبند 2010 استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی (IIA) ، رئیس حسابرسی داخلی(CAE)  باید برای تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی،برنامه ای مبتنی بر ریسک،در راستای اهداف سازمان تهیه کند.اغلب سوال می شود که حسابرسـان داخلی چگونه می توانندچنین برنامه ای را تدوین کنند.به عبارت دیگر،ازچه رویکردی می توان استفاده کرد تا مفاد استاندارد مذکور رعایت شود ؟

با توجه به این که تحقق اهداف سازمان بستگی به تحقق اهداف فعالیتهای مهم آن دارد ، برای تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی، باید سطح ریسک دستیابی به اهداف فعالیتهای مهم و سطح اهمیت فعالیتهای مذکور نسبت به یکدیگر برآورد شود.

سـاده تـرین رویکـرد بـرای بـرآورد مقـدمـاتـی سطح ریسـک و اهمیت فعـالیتهـای مهـم سـازمان ، استفاده از تکنیک ذهـن انگیزی (Brain Storming) است . البته باید توجـه داشته باشیم کـه حسـابـرس در کلیه مـراحـل حسـابـرسـی مـی تواند  قضاوت حرفه ای خود را بکارگیرد.  پس از برآورد یاد شده، با تشکیل ماتریس ریسک و اهمیت می توان اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی را تعیین نمود . شایان توجه است که موضوع تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی  و  موضوع بـرآورد زمـان مـورد نیاز بــرای انجــام حســابرسـی داخلــی هـر یک از فعالیتهـای مهم سـازمـان متفاوت از یکدیگر می باشند.

 برای آشنایی با تکنیک ذهن انگیزی یا طوفان فکری، به فایل روش حل مسأله بر اساس عقل سلیم ( گزینه فایلهای آموزشی) در این تارنما مراجعه فرمایید .