خروج از نسخه قابل چاپ

کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی

به نام خدا

پیشگفتار (چاپ دوم)

تغییر به عنوان اصلی تغییرناپذیر همواره وجود د اشته و دارد. در طـول تـاریـخ، شـاهد تغییرات فراوانـی در زمینه های گوناگون بوده ایم. شاید یکی از عوامل مهمی که روزگار ما را از دیگران روزگاران یا اعصار، متفاوت می کند، شتاب گرفتن سرسام آور تغییرات است.

     تغییرات در حوزه ی حسابرسی داخلی و عملیاتـی نیز، حتـی نسبت به دهـه ی گذشته، آنچنـان شتـابـی به خــود گرفته که موسسات حـرفه ای بزرگ بین المللی ارائه کننده ی چنین خدماتی را غافلگیر نموده و با چالشهای اساسی مواجه کرده است. ازجمله علاوه بر نقش اطمینان دهی، نقش مشاوره ای حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه، جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده و انتظارات مشتریان در این زمینه به شدت در حال افزایش است. این نقش آنچنان اهمیتی پیدا کرده که اشخاص ارائه کننده ی خدمات حسابرسی داخلی، چنانچه فاقد توانایی لازم در این حوزه باشند، بدون تردید، ارزش آفرینی آنان برای بنگاه مربوط بسیار کم رنگ شده و به طور طبیعی جای خود را به رقبای دارای شایستگی لازم خواهند سپرد. افزون براین، طبق استانداردهای بین المللی کار حرفه ای حسابرسی داخلی، هنگامی که حسابرسان داخلی منتظر وقوع رویدادهای آتی نمـی مانند و به استقبال تحولات پیش روی مـی روند و ارزیابی های آنان منتج به پیشنهاد بینش های جدید و مد نظر قراردادن آثار رخـدادهـای آتـی می شود، ارزش و اعتبار حسابرسی داخلی افزایش می یابد. مطلب اخیرالذکر به این معنی است که حسابرسان داخلی نیز باید با مفاهیم آینده پژوهی آشنا باشند.

      با تـوجه بــه بازخـوردهــای ناشـی از اجــرای رهنمودهــای مندرج در چاپ قبلـی این کتاب و مطـالب فوق الـذکر و مفاد گـزارشCOSO (نسخه ی 2013 ) و مفاد استانداردهــای بین المللی کارحـرفه ای حسابرسـی داخلـی ( نسخه ی 2017 )، بازنگـری مطالب مندرج در چـاپ قبلی، از مدتهـا پیش ضرورت یافته است. بنابراین در جریان ویرایـش دوم این کتاب، تلاش شده تا حـد امکان و در حوصله ی گروه های مختلف خوانندگان محترم، متن کتاب و پیوست ها، متناسب با نیازها و تغییرات بعمل آمده، مورد بازنگری و تعدیل قرارگیرد.

     با این حال، شک ندارم که تعالی سفری بی پایان است و راهنمایی های خوانندگان گرامی می تواند در ویرایش و چاپ بعدی، محتویات این کتاب را اثربخش تر کند. بنابراین خواهشمند است هر گونه انتقاد، پیشنهاد و دیدگاههای خود را در صورت تمایل، به آدرس پست الکترونیکی ذیل برای این جانب ارسال فرمایید. دوست عزیز و گرانقدر جناب آقای صالح رامسری مدیر محترم انتشارات معین، تقریبا" از اوایل انتشار چـاپ اول این کتاب که نسـخ آن به سـرعت نایاب شـد، همـواره مشوق این جانب برای تجدید چاپ بوده است.  اما با عنایت به مطالب ذکر شده، خـواهـش نمـودم کـه چـاپ دوم کتاب را منوط به انجــام ویرایش های لازم نمایند. متاسفانه مشغله های فراوان این جانب باعث شد، بازنگری چاپ اول کتاب با تأخیر انجام شود. شاید خیر این تأخیر در تطبیق مندرجات کتاب با آخرین نسخه ی استانداردهای بین المللی مربوط بوده است. به هر حال، ایشان نقشی کاملاً تاثیرگذار در تسریع چاپ دوم این کتاب داشته و پیگیری های مستقیم و غیر مستقیم این عزیز، باعث نهایی شدن ویرایش دوم شده است. با نهایت ادب و احترام و از صمیم قلب از این بزرگوار و همکاران محترمشان سپاسگزاری می نمایم.                                                                                                            حمیدرضا ارجمندی               

                                                                        شهریورماه 1396               

     hrarjmandi@yahoo.com