خروج از نسخه قابل چاپ

قابل توجه بانکها ،موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران

با عنایت به تکالیف مقرر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ، توصیه های کمیته ی بازل در زمینه ی استقرار کنترل داخلی وحسابرسی داخلـی دربانـکهــــا وموسسـات مـالـــی واعتــــبـاری والزام سازمان بورس و اوراق بهاداردر مورد ایحاد واحد حسابرسی داخلی و استقرار کنترلهای داخلی درمورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس وفرا بورس ایران ، مــا   مـــی توانیم به شمــا برای شناسایی و ارزیابی  کنترل داخـلی مطابق مفاد فصل دوم دستورالعمل مورخ 1391/2/16 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارو مفـاد گزارش COSO  و همچنین ایجاد یا توسعه واحد حسـابـرسی داخلی مطابق استانداردهای  بین المللی منتشره توسط انجمن حسابرسان داخلی(IIA)، کمک کنیم.

رویکــــرد ما برای انجام حسابرســــی داخلــــی ، ضمن تطبیق با اســـتانداردهای   IIA ، توصـــیه ی  COSO  در مورد ارزیابی ریسک ، به عنوان یکی از اجزای پنجگانه ی چارچوب یکپارچه ی کنترل داخلی را نیز محقق می کند . افزون بر این ، تأکید بر مدیریت راهبردی عملیات حسابرسی و برنامه ریزی براساس مدل ریسک و فعالیت ، با هدف افزایش اثربخشی ، کارایی وصرفه اقتصادی عملیات حسابرسی ، یکی از مزیت های با اهمیت رویکرد یاد شده می باشد .