خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه
اهم خدمات مشاوره ای و اطمیناندهی 1- مشاوره مدیریت ( در حوزه ی تعالی سازمانی) 2- مدیریت ریسک بنگاه 3- آموزش در حوزه انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار 4- حسابرسی داخلی 5- حسابرسی عملیاتی 6- ارزیابی و بهبود کنترل داخلی 7- طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری